Затверджено:

Наказом управління освіти і науки Чернігівської обласної державної

адміністрації від 23 грудня 2016 року № 469

С Т А Т У Т

Комунального закладу

«ГОРОДНЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ

ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ»

Прийнято

загальними зборами колективу

Городнянської спеціалізованої

школи-інтернату I-III ступенів

з поглибленим вивченням

окремих предметів та курсів

Протокол №2

від 21 грудня 2016 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальний заклад «Городнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради (надалі Школа) є загальноосвітнім навчальним закладом для забезпечення реалізації права дітей, які потребують соціальної допомоги, на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.2.Школу реорганізовано шляхом перетворення на підставі рішення Чернігівської обласної ради від 20 липня 2016 року № 38-5/VII/

Школа є правонаступником всіх прав і обов’язків Городнянської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Чернігівської обласної ради.

1.3. Школа є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області.

Від імені територіальних громад області функції власника Школи виконує Чернігівська обласна рада (надалі Власник).

1.4. Відповідно до делегованих Власником повноважень Школа перебуває в управлінні Чернігівської обласної державної адміністрації та знаходиться у підпорядкуванні освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (надалі – Орган управління).

1.5. Повне найменування Школи: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГОРОДНЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

1.6. Скорочена назва : КЗ ГОРОДНЯНСЬКА СШІ І-ІІІ СТ.

1.7. Юридична адреса Школи : 15100, Україна, Чернігівська область,

м. Городня , вул.. ім. Петра Пиниці , 21.

1.8. Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.9. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права дітей, які потребують соціальної допомоги, на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.10. Головними завданнями Школи є:

- забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціальної зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- прищеплення вихованцям (учням) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, почуття відповідальності перед законом за свої ідеї, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості вихованця (учня), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права вихованців (учнів) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців (учнів);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення умов для забезпечення реалізації права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту;

- створення належних умов для цілодобового режиму роботи;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності;

- виховання у вихованців (учнів) любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;

- пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей, переважно із сімей, що потребують соціальної допомоги та проживають на території міста, району, області;

оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.11. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.12. Статут розроблений на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 із змінами , внесеними згідно з Постановами КМ України № 2 (28-2014-п) від 22.01.2014 р. та № 67 ( 671-2016-п) від 27.09.2016 р., Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 за № 525/7846, Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284 і є документом, який регламентує діяльність Школи.

1.13. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.14. Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, в тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.15. У школі визначено українську мову навчання і запроваджено поглиблене вивчення української мови та літератури, математики, інформатики, фізичної культури; визначено напрями профільного навчання: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний та військово-спортивний.

1.16. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Органом управління;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- встановлювати форму одягу для вихованців.

1.17. У Школі створюються і функціонують предметні кафедри, методичні об’єднання, творчі групи. Працюють практичний психолог, соціальний педагог, вчитель - логопед .

1.18. Школа має таку структуру:

Дошкільна група

І ступінь – початкова школа (1-4 класи – термін навчання 4 роки).

ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи – термін навчання 5 років) з поглибленим вивченням базових дисциплін та допрофільною підготовкою (суспільно-гуманітарний, філологічний, технологічний, військово- спортивний напрями);

ІІІ ступінь – старша школа (10-11класи – термін навчання 2 роки) з профільним навчанням (суспільно-гуманітарний, філологічний, технологічний, військово-спортивний напрями).

У залежності від запитів громадськості, вихованців (учнів) та їх батьків, можливостей матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення у Школі профілі навчання можуть змінюватись.

1.19. Діяльність педагогічного складу та адміністративно-управлінського апарату регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та функціональними обов’язками, затвердженими в установленому порядку.

1.20. Адміністративно-управлінський, педагогічний та господарчий апарат Школи формується відповідно до штатного розпису, що складається згідно з діючими нормативними документами в межах визначеного фонду оплати праці, підписується керівником та головним бухгалтером Школи і затверджується Органом управління.

1.21. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Школою і здійснюються медичними працівниками школи та Городнянською центральною районною лікарнею, які проводять лікувально-профілактичні заходи та відновлювальне лікування.

Поглиблені медичні огляди вихованців проводяться два рази на рік. У разі потреби вихованців ставлять на диспансерний облік.

Під час проведення лікувально-відновлювальної роботи Школа користується послугами спеціалізованих медичних закладів.

1.22. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

2.1. Режим роботи Школи – цілодобовий, він погоджується з Держпродспоживслужби в Городнянському районі та Органом управління.

2.2. Режим дня складається з урахуванням цілодобового перебування вихованців у Школі, затверджується рішенням Ради Школи та погоджується з органом управління і Управлінням Держспоживслужби в Городнянському районі.

2.3. Вихованці Школи перебувають на повному державному утриманні.

2.4. Харчування вихованців організовується за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Відповідальність за харчування вихованців покладається на директора Школи.

2.5. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів покладається на директора Школи.

2.6. Матеріальне та фінансове забезпеченняч вихованців Школи здійснюється за нормами та нормативами, встановленими законодавством. Діти – сироти та діти, позбавлених батьківського піклування, які перебували на повному державному утриманні, при їх вступі до професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації видається комплект нового одягу, взуття та грошова допомога відповідно до норм, визначених чинним законодавством.

2.7. Згідно з вимогами чинного законодавства дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Школи видається єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд. Учням Школи видається учнівський квиток.

2.8. На підставі письмової заяви осіб, які систематично беруть участь у вихованні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованці Школи можуть виїжджати в супроводі дорослих до родичів, знайомих на святкові (вихідні) дні або під час канікул відповідно до наказу директора Школи за погодженням із службою у справах дітей, якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров’ю дітей.

2.9. Учні професійно-технічних навчальних закладів та студенти вищих навчальних закладів – колишні вихованці (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування) Школи під час своїх канікул можуть перебувати в Школі з безоплатним проживанням і харчуванням на підставі рішення, що приймається Власником під час затвердження кошторисів доходів і видатків чи змін до них.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів.

3.2. Школа планує свою діяльність самостійно відповідно до перспективного, річного планів роботи. У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи її розвитку.

Річний план роботи затверджується на спільному засіданні педагогічної ради та Ради Школи.

3.3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Школи погоджується радою Школи і затверджується Органом управління.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття учнями освіти на рівні державних стандартів.

Авторські навчальні програми та посібники, що розроблені педагогічними працівниками Школи для використання під час вивчення варіативної складової навчального плану, можуть бути застосовані після відповідного рецензування і схвалення науковою радою Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

3.5. Зміст загальної середньої освіти реалізується через інваріантну та варіативну складові.

Інваріантна складова визначається Міністерством освіти і науки України. Варіативна складова визначається Школою з урахуванням інтересів і побажань вихованців (учнів), батьків та особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.7. Зарахування до Школи з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю навчання здійснюється на конкурсній основі. У проведенні конкурсного прийому Школа керується Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389.

Відповідно до даної Інструкції робоча група з числа педагогічних працівників розробляє Правила конкурсного прийому, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради Школи, схвалюються ними та затверджуються директором Школи за погодженням з Органом управління.

Зарахування дітей до 1-го класу початкової школи проводиться без конкурсу.

3.8. У конкурсному відборі можуть брати участь діти, які закінчили початкову школу (для зарахування до 5-го класу), а за наявності вільних місць – і до 3-4 та 6-10-х класів, у виняткових випадках – до 11-х класів незалежно від місця проживання учнів.

3.9. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі таких документів:

– направлення Органу управління,

– особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Школи,

– табеля успішності або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо вихованець (учень) вступає до 10-го класу.

3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, вихованці (учні)-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.11. Для проведення конкурсних випробувань у Школі створюється конкурсна (педагогічна) комісія, склад якої затверджується директором Школи за погодженням ради Школи. До складу комісії залучається практичний психолог.

Головою комісії є директор Школи або його заступники.

3.12. Діти, які згідно рейтингу пройшли конкурс, зараховуються до Школи наказом директора на підставі рішення конкурсної (педагогічної) комісії.

Для зарахування надаються такі документи:

- направлення відповідного органу управління освітою;

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження;

- особова справа;

- документ про наявний рівень освіти ( крім дітей, які зараховуються до 1-го класу);

- витяг з історії розвитку дитини(форма 112/о);

- копія форми 063/о про профілактичні щеплення;

- довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

- довідка про стан матеріального забезпечення сім’ї, про склад сім’ї, ідентифікаційний код дитини.

3.13. У Школі можуть утримуватись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за місцем проживання опікунів, піклувальників, родичів). Зарахування вихованців до Школи проводиться наказом директора на підставі таких документів:

– направлення (путівки) служби у справах дітей за погодженням з Органом управління на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;

– свідоцтва про народження;

– реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

– відомостей про батьків та близьких родичів дитини;

– довідки про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

– документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

– опису майна дитини;

– копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);

– довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла);

– висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

– відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

– дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

– ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунку в установі банку (у разі наявності);

– рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.14. Наповнюваність дошкільної групи, виховних груп, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класівспеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), групподовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченніокремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
, зареєстрованого Міністерством юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

3.15. Наповнюваність груп за родинними зв’язками (для братів та сестер) не повинна перевищувати 10 дітей.

3.16. У разі потреби вихованець (учень) може перейти до іншого навчального закладу протягом будь-якого року навчання.

Переведення вихованців (учнів) до іншого навчального закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, довідки про подальше місце навчання дитини.

При переведенні вихованців (учнів) Школи до іншого навчального закладу в перелік документів, який передається, включається особова справа вихованця (учня), зразок якої встановлено Міністерством освіти і науки України.

3.17 За заявою батьків (або осіб, які їх замінюють) вихованці, учні Школи в період канікул, у вихідні від навчання та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні, можуть виїздити додому у супроводі дорослих.

3.18. За утримання дітей у Школі з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.19. Вихованці Школи забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, одягом і взуттям, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи, відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення Школи.

3.20. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у Школі на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

3.21. По закінченню Школи вихованцям безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що було в їхньому користуванні під час навчання. За потреби з урахуванням матеріального становища сім’ї, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу і взуття, що були в користуванні дитини під час навчання.

3.22. Структура навчального року, а також тижневе навантаження вихованців (учнів) встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, а також термінами, установленими Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

3.23. Відволікання вихованців (учнів) від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.24. За погодженням з Органом управління та з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, ніж 30 календарних днів.

3.25. Тривалість уроків у Школі становить:

– у 1-х класах – 35 хвилин;

– у 2-4-х класах – 40 хвилин;

– у 5-12 класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Органом управління та Держпродспоживслужби в Городнянському районі.

3.26. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану, з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом Школи і затверджується директором Школи.

Тижневий режим роботи Школи регламентується розкладом занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, курси за вибором та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів і потреб вихованців (учнів), на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

У Школі може проводитись підготовка вихованців (учнів) за індивідуальними навчальними програмами, екстернат урна форма навчання,

пошукова та науково-дослідницька робота.

3.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців (учнів).

3.28. Визначення рівня навчальних досягнень вихованців (учнів) здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення вихованців (учнів) у навчанні за семестри, навчальний рік та державна підсумкова атестація.

3.29. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома вихованців (учнів) класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.30. Вихованці (учні), які мають за підсумками семестрового або річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, наказом директора відраховуються зі Школи і за погодженням з Органом управління переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи за місцем проживання або загальноосвітньої школи-інтернату.

Про можливе відрахування батьки ( особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється Орган управління. За сприяння органу управління такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або осіби, які їх замінюють мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини зі Школи до Органу управління.

Рішення про відрахування із Школи дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприянням Органу управління такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

3.31. Порядок переведення і випуск вихованців (учнів) Школи визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року за № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 року за № 924/27369.

3.32. Контроль за відповідністю освітнього рівня вихованців (учнів), які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за № 157/26602.

3.33. Вихованцям (учням), які закінчили певний ступінь Школи, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченню початкової школи – табель успішності;

- по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченню школи – атестат про повну загальну середню освіту.

3.34. За успіхи у навчанні встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення вихованців (учнів): нагородження Похвальними грамотами, рішенням ради Школи може бути призначена стипендія, матеріальне заохочення за рахунок власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств, асоціацій.

IY. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу Школи є:

– вихованці (діти-сироти, діти , позбавлені батьківського піклування та діти, які навчаються і виховуються у Школі та частково або повністю утримуються за рахунок держави);

– учні (діти, які тільки навчаються в Школі);

– адміністрація на чолі з керівником;

– педагогічні працівники;

– медичні працівники;

– практичний психолог ;

– соціальний педагог;

– працівники бібліотеки;

– батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов’язки вихованців, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.3. Вихованці та учні мають право:

- на вибір профілів, форм навчання, індивідуальних програм, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- на участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- брати участь в роботі органів громадського самоврядування Школи;

- брати участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля вихованців (учнів);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність;

- на безпечні й нешкідливі умови навчання та праці.

4.4. Вихованці та учнів зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

- виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись правил особистої гігієни.

4.5. Педагогічними працівниками Школи повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здатність ефективно здійснювати педагогічну діяльність, забезпечувати результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних, інших працівників, а також інші трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду та звільнення з посади директора Школи здійснює Орган управління.

Призначення та звільнення з посади заступників директора та інших педагогічних працівників Школи здійснюється Органом управління за поданням директора.

Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників Школи здійснюється директором за погодженням з профспілковим комітетом Школи (радою Школи).

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, що не шкодять здоров’ю вихованців (учнів);

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- відпустки, визначені чинним законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати вимоги Статуту Школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим роботи Школи, умови контракту чи трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог,

- сприяти розвитку здібностей вихованців (учнів), їх нахилів та інтересів, а також збереженню здоров’я дітей, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу Школи;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати повагу до батьків, жінок, людей, старших за віком, народних традицій, звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати вихованців (учнів) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців (учнів);

- захищати вихованців (учнів) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- запобігати шкідливим звичкам у дитячому середовищі, зокрема вживанню алкоголю, тютюну, психотропних речовин, прекурсорів, наркотичних засобів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження керівника Школи та Органу управління;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. Атестація педагогічних працівників Школи здійснюється згідно з чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Школи, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

4.11. За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу школи встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: відзначення державними та відомчими нагородами, грамотами, подяками, преміями, присвоєння почесних звань.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування;

- звертатись до Органа управління, керівника Школи, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Школи;

- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, рідної мови, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.14. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у Школі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями на громадських засадах;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.15. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Школи, рішення органів громадського самоврядування, наказів та розпоряджень директора Школи з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватися етики поведінки та моралі;

- захищати вихованців (учнів) від усіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

5.1. До компетенції Власника Школи належать:

– прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Школи;

– прийняття рішення про закріплення майна за Школою на праві оперативного управління та вилучення такого майна;

– прийняття рішення про зміну правового режиму майна;

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством, рішеннями Власника та цим Статутом.

5.2. До компетенції Органу управління належить:

– призначення та звільнення директора Школи, накладення на нього дисциплінарних стягнень;

– призначення та звільнення педагогічних працівників та заступників директора, накладення на них дисциплінарних стягнень за поданням директора;

– затвердження штатного розпису та кошторису Школи;

– здійснення фінансування Школи;

– забезпечення організаційного та методичного управління Школою;

– проведення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Школи, ефективним використанням матеріальних та трудових ресурсів Школи;

– здійснення контролю за виконанням покладених на Школу завдань та дотримання статутних вимог;

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

5.3. Безпосереднє керівництво Школою здійснює її директор, який призначається Органом управління згідно з чинним законодавством України. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, ніж 3 роки.

5.4. У Школі можуть створюватись громадські організації учнів та педагогічних працівників, що діють відповідно до чинного законодавства України, а також рада Школи, загальні збори.

5.5. Вищим органом громадського самоврядування Школи є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

5.5.1. Загальні збори:

- обирають раду Школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіти директора, голови ради Школи про їх роботу, дають їм оцінку відкритим голосуванням;

- затверджують основні напрями вдосконалення і розвитку Школи, розглядають інші найважливіші питання шкільного життя;

- приймають рішення про стимулювання праці директора, голови ради Школи, представляють їх до різних видів морального заохочення;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Школи.

5.6. У період між загальними зборами діє рада Школи.

5.6.1. Метою діяльності ради Школи є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчального процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою;

- розширення колегіальних форм управління Школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.6.2. Основними завданнями ради Школи є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного психолого-педагогічного клімату в Школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців (учнів) та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та всебічного розвитку вихованців (учнів), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців (учнів);

- підтримка громадських ініціатив щодо створення для вихованців (учнів) належних умов перебування у Школі, вдосконалення навчально-виховного процесу;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців (учнів), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців (учнів) та Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.6.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, колективу вихованців (учнів) ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради Школи з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.6.4. Рада Школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів протягом навчального року.

Засідання ради може скликатися її головою або за ініціативи директора Школи, Власника, а також членів ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірні питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

5.6.5. Очолює раду Школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Школи, та пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.6.6. Рада Школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Школи;

- сприяє формуванню мережі класів Школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження вихованців (учнів) похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби вихованців (учнів), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з вихованцями (учнями);

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями (учнями);

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців (учнів), які перебувають в несприятливих життєвих умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття вихованцями (учнями) обов’язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців (учнів);

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Школи;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

5.7. Директор Школи:

- здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень вихованців (учнів);

- відповідає за якість і ефективність роботи трудового колективу;

- створює необхідні умови для участі вихованців (учнів) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання, виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права вихованців (учнів) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування вихованців (учнів);

- здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, має право укладати угоди в межах своєї компетенції;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- укладає господарські угоди;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- виконує накази і розпорядження керівного складу Органу управління (начальник, заступники начальник) та начальників відділів (за дорученням керівництва Органу правління);

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями (учнями), батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Власником, Органом управління, тощо.

-

5.8. Директор Школи сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов’язки опікуна (піклувальника) на час утримання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування у Школі.

5.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором Школи і затверджується Органом управлінням.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.10. У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Школи.

5.11. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу,

- планування та режиму роботи школи;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності Школи;

- переведення вихованців (учнів) до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення вихованців (учнів) та працівників Школи.

5.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на їх розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.13. У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА.

6.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, обладнання, комунікації, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Школи.

6.2. Майно Школи належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Чернігівської області і закріплюється за Школою на правах оперативного управління.

6.3. Для реалізації права оперативного управління Школа володіє, користується та розпоряджається майном з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством, та рішеннями Власника з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна.

6.4. Власник здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням переданого Школі в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган – управління комунального майна Чернігівської обласної ради, і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується не за призначенням.

6.5. Відчуження, списання, передача в оренду комунального майна, що належить до основних фондів Школи та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області і закріплене за Школою, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством та рішенням Власника. Кошти, одержані в результаті відчуження комунального майна, використовуються відповідно до порядку, затвердженого Власником.

6.6. Директор Школи несе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Школою майна, а також за порушення вимог пунктів 6.3. і 6.5. цього Статуту.

6.7. Школа користується землею, іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.8. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинними законодавством.

Збитки, завдані Школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується згідно з чинним законодавством.

6.9. Школа має необхідну кількість спальних корпусів ,приміщень, споруд та обладнання для організації навчально-виховного, корекційного процесу згідно з навчальним планом, зокрема навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, актову залу, спортивний комплекс, бібліотеку, ігрові кімнати.

Обов’язковими структурними підрозділами в обслуговуванні Школи є: харчоблок, медичний та господарсько-побутовий комплекси, овочесховище, складські приміщення, гараж.

6.10. На балансі Школи перебуває позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – позаміський оздоровчий табір «Барвінок» (с. Бігач, Менський район, Чернігівська область). Скорочена назва : ПОТ «Барвінок».

6.11. Табір у своїй діяльності керується Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Типовим Положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, Положенням позаміського оздоровчого табору «Барвінок».

6.13. Метою діяльності табору є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

6.14. У таборі оздоровлюються і відпочивають вихованці Школи та вихованці інших інтернатних закладів області на підставі путівок Органу управління.

6.15. За потреби Школа забезпечує відпочинок та оздоровлення вихованців під час канікул в інших дитячих оздоровчих закладах на території Чернігівської області та за її межами, а також санаторно-курортне лікування протягом навчального року відповідно до вимог чинного законодавства України.

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Школа є не прибутковою організацією та утримується за рахунок обласного бюджету. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі його кошторису. Кошторис і план асигнувань складається і затверджується відповідно до чинного законодавства.

7.2 Джерелами формування кошторису Школи є:

- кошти обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. У Школі заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Власника (ів) (засновників), працівників Школи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), працівників (членів) Органу (ів) управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.4.Доходи (прибутки) Школи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в даному Статуті.

7.5. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов вихованців.

7.6. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

7.7. Вихованці Школи відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом, м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, шкільним приладдям, іграми та іграшками, матеріалами для організації трудової діяльності, гурткової роботи, розвитку здібностей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, користуються пільгами і перевагами відповідно до норм, встанов­лених для цієї категорії дітей.

Директор Школи в межах асигнувань, затверджених у кошторисі на відповідні цілі, має право вносити корективи до норм і терміну носіння одягу і взуття дітьми відповідно до місцевих умов.

7.8. Школа користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

8.2. Школа за наявності необхідної матеріальної та соціально-культурної бази, коштів спеціального фонду бюджету має право здійснювати міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогами та вихованцями, проведення спільних заходів (конференцій, олімпіад, семінарів тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до законодавства України.

8.3. Школа має право на зовнішньоекономічну діяльність у порядку, визначеному чинним законодавством, мати власний валютний рахунок.

8.4. Школа має право співпрацювати з благодійними організаціями та фондами, що сприяють оздоровленню вихованців за кордоном.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

9.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Орган управління, Власник.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю.

Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, корекційної роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

9.5. Перевірки питань, пов’язаних із захистом особистих та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов їх утримання, навчання та виховання здійснюються Органом управління за потреби або за вимогою прокуратури, служби у справах дітей, інших державних органів та структур, діяльність яких пов’язана з охороною дитинства.

9.6. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю та соціальним захистом вихованців, проводяться Власником відповідно до законодавства України.

9.7. Органи, що користуються правом контролю, мають

- дотримуватись вимог Конституції України, законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших нормативно-правових актів, положень даного Статуту;

- чітко визначати свої права і обов’язки для прийняття правомірного рішення.

Будь-яка перевірка не може дублювати попередню.

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає Власник за поданням Органу управління або за рішенням Господарського суду.

Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадку ліквідації за рішенням Господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Школою.

10.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

10.3. У разі ліквідації Школи її активи передаються іншій неприбутковій організації обласної комунальної власності.

10.4. Школа вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру в установленому законодавством порядку.

10.5. За умови ліквідації або реорганізації Школи працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

Вихованцям, які навчались і проживали у закладі, забезпечується можливість продовження навчання в інших інтернатних закладах з урахуванням забезпечення їх прав та потреб.

10.6. У разі припинення Школи, як юридичної особи (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) її активи за рішенням Власника передаються одному або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу обласного бюджету Чернігівської області.

Кiлькiсть переглядiв: 205